Tammenlehvakeskus30-logo_RGB

Tammenlehväkeskuksen juhlavuoden blogi

Tammenlehväkeskuksen juhlavuoden blogissa Tammenlehväkeskuksen johto ja asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista Tammenlehväkeskuksen asioista ja tunnelmista kukin omasta näkökulmastaan.  


Juhlavuoden blogi

Yhdessä tekemisen ilo ja teho!

27.6.2018 10.38

Moniammatillinen kuntoutus perustuu tiiviiseen yhteistyöhön.

Kuntouttava yhteisö

Tammenlehväkeskuksen moniammatillinen kuntoutus perustuu tiiviiseen yhteistyöhön. Moniammatilliseen kuntoutustyöryhmään kuuluvat lääkäri, fysioterapeutit, toimintaterapeutit, puheterapeutit, neuropsykologi, psykologi, sosiaalityöntekijä, sairaanhoitajat ja lähihoitajat. Lisäksi työryhmää täydentää musiikkiterapeutti. Kuntoutuskeskuksen etuna on tarjota intensiivisen lääkinnällisen kuntoutuksen lisäksi toiminnallisuutta ja osallistumisen kokemuksia vahvistavaa kulttuurikuntoutusta. Moniammatillisen intensiivisen kuntoutuksen ja kuntouttavan hoidon avulla voidaan sairastumisen alkuvaiheessa tutkitusti saavuttaa nopeammin ja tehokkaammin elämänlaatua tukevia kuntoutustuloksia kuin perinteisellä vuodeosastohoidolla.  Tammenlehväkeskuksessa asiakas muuttuu potilaasta kuntoutujaksi, hoidettavasta toimijaksi ja vaihtaa sairaalapyjaman verkkareihin sekä potilastossut tennareihin!

OP4_3025

Neuropsykologinen kuntoutus

Neuropsykologista arviota ja kuntoutusta tarvitsevat kuntoutujat, joilla on neuropsykologisia puutosoireita neurologisesta sairaudesta, vammasta tai muusta aivojen toimintaan vaikuttavasta häiriötilasta johtuen. Asiakkaidemme kirjo on monimuotoinen ja kuntoutujien ikä vaihdellut 17-vuotiaasta aina 106-vuotiaaseen. Merkittävin asiakasryhmämme ovat aivoverenkiertohäiriön eli aivoinfarktin tai aivoverenvuodon sairastaneet. Muita asiakkaidemme tyypillisiä diagnooseja ovat mm. tapaturman aiheuttama aivokudoksen vaurio eli aivovamma, etenevä neurologinen sairaus (esim. MS-tauti, Parkinsonin tauti tai jokin harvinaisempi keskushermoston sairaus), etenevät muistisairaudet, epilepsia, aivotulehdus, anoksinen eli aivojen hapenpuutteesta johtuva vaurio ja aivokasvain. Neuropsykologisen kuntoutuksen työskentelymuotoja ovat tiedon jakaminen ja ohjaus, tiedonkäsittelytoimintojen ja käyttäytymisen kohentaminen harjoittelemisen avulla sekä korvaavien toimintatapojen harjoittaminen.

OP4_3604

Psykologiset supportiiviset keskustelut ovat mahdollisia mm. kipuongelmien, elämäntilanne- tai sairastumiskriisin kohdanneiden sekä masennus- tai ahdistusoireisten laitoskuntoutujien kohdalla. Neuropsykologiseen kuntoutukseen kuuluu olennaisesti psykoterapeuttinen työskentely ja uudelleen suuntautumiseen tukeminen. Yhteistyö kuntoutujan läheisten kanssa on keskeistä, minkä vuoksi itse kuntoutujien lisäksi myös heidän omaistensa tukeminen ja ohjaaminen on osa kuntoutusta.  Myös henkilökunnan ohjaaminen kuuluu tehtäviimme. Tammenlehväkeskuksen neuropsykologi ja psykologi vastaavat tiiviistä laitosmuotoisesta kuntoutuksesta ja osa asiakkaista käy kotoa neuropsykologisessa avokuntoutuksessa.


Puheterapia

Puheterapiakuntoutusta tarvitaan silloin, kun asiakkaalla on neurologisesta sairaudesta johtuvia erilaisia viestinnän, puheen, kielen, äänen tai nielemisen häiriöitä. Tammenlehväkeskuksen kaksi puheterapeuttia vastaavat laitosmuotoisesta kuntoutuksesta osana moniammatillista tiimityötä ja antavat vastaanotolla puheterapiaa myös jo kotiutuneille asiakkaille Kelan, vakuutusyhtiöiden tai terveyskeskusten maksusitoumuksilla. Puheterapian tavoitteena on parantaa ja tukea asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä. Asiakkaan tilanteesta riippuen tämä voi tarkoittaa muun muassa sananlöytämisen, kertomisen tai puheen ymmärtämisen harjoittelua, soveltuvien kommunikoinnin apuvälineiden ja/tai -menetelmien etsimistä, omalta tuntuvan äänen tuoton kokeilua tai nielemisen turvallisuuden arviointia ja kuntoutusta. Vaikka äkillinen sairastuminen voi jättää jälkeensä arjen toimintakykyä haittaavia haasteita, useimmiten nähdään myös paljon säilyneitä taitoja, joita puheterapiassa voidaan yhdessä löytää, sanoittaa ja käsitellä.

Kuntoutuminen jatkuu kotona kuntoutusjakson päättymisen jälkeen. Joissakin tapauksissa on järkevää jatkaa harjoittelua ja tukea kuntoutumista kotoa käsin avoterapiana puheterapeutin tai neuropsykologin vastaanotolla. Tämäkin työ tehdään pääosin meillä yhdessä muiden terapiamuotojen kanssa, monissa tapauksissa muiden terapiamuotojen kanssa yhdessä. Lähettäviä tahoja on useita: kunnat, erikoissairaanhoidon poliklinikat, Kela ja vakuutusyhtiöt. Vastaanotolla tapahtuva terapia räätälöidään aina asiakkaan omaan tilanteeseen ja tehdään yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähipiirinsä sekä muiden kuntoutusta ja hoitoa tekevien tahojen kanssa. Tiivis yhteistyö eri tahojen kanssa lisää kuntoutuksen tehokkuutta ja parhaimmillaan laajentaa kuntoutujan elinpiiriä ja lisää kuntoutujan elämänlaatua sairastumisen aiheuttamien muutosten jälkeen.

OP4_2898


”Kaikkia kohdellaan yksilöinä eikä vain potilaina”
(lainaus asiakaspalautteesta)


Kuntoutusjaksot suunnitellaan yksilöllisesti tehtyjen arvioiden pohjalta ja kuntoutus räätälöidään aina asiakkaan omaan tilanteeseen. Tavoitteet tehdään yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähipiirinsä sekä muiden kuntoutusta ja hoitoa tekevien tahojen kanssa. Tiivis yhteistyö eri tahojen kanssa lisää kuntoutuksen tehokkuutta ja parhaimmillaan laajentaa kuntoutujan elinpiiriä ja lisää kuntoutujan elämänlaatua sairastumisen aiheuttamien muutosten jälkeen. Kotiutumisen suunnittelu ja siihen liittyvien järjestelyjen valmistelu aloitetaan heti alun perehtymisvaiheen jälkeen. Verkostotyö ja yhteisneuvottelut tukevat onnistunutta ja turvallista kotiutumista kuntouttavaan kotiarkeen. Tammenlehväkeskuksen työyhteisöjen kehittämisprojektin osana tehdyn kartoituksen mukaan suurin osa työntekijöistä valitsisi Tammenlehväkeskuksen oman läheisensä kuntoutuspaikaksi. Kuulumme tähän joukkoon.


Aija Hakonen, neuropsykologi

Johanna Harjaluoma, psykologi

Hanna-Mari Kelkka, puheterapeutti

Päivi Numminen, puheterapeutti


Hyvää kesää!Palaa otsikoihin